Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Do zakwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracyjnego możemy wykorzystać środki odwoławcze: odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania oraz zażalenie. Narzędzia te zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także w Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Odwołanie – kiedy przysługuje?

Odwołanie przysługuje od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. W sytuacjach, kiedy decyzja została wydana na przykład przez ministra, wówczas można skorzystać z prawa wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na złożenie odwołania przysługuje czternaście dni od dnia otrzymania decyzji bądź od jej ogłoszenia, jeżeli była to decyzja ustna. Postępowanie odwoławcze opiera się o zasadę skargowości, a to oznacza, że może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek strony.

Aby sporządzone pismo mogło zostać uznane za odwołanie, poza ogólnymi wymogami pisma urzędowego, musi zawierać niezadowolenie z decyzji. W niektórych sytuacjach konieczne jest także sformułowanie zarzutów przeciw decyzji, określenie istoty oraz zakresu żądania stanowiącego przedmiot odwołania, a także wskazanie dowodów, które będą uzasadniać to żądanie. Odwołanie należy złożyć do organu, który wydał podważaną decyzję.

Wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania to narzędzie przeznaczone do kwestionowania decyzji ostatecznej, jeżeli postępowanie, w której została podjęta, było dotknięte określoną wadą. Wznowienie może nastąpić z urzędu, ale może również zostać przeprowadzone na żądanie strony.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną postępowanie może zostać wznowione, jeśli:

  • dowody, na podstawie których zostały ustalone istotne dla sprawy fakty, okazały się być fałszywe,
  • decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,
  • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
  • decyzję wydał pracownik lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,
  • strona bez własnej winy nie uczestniczyła w postępowaniu,
  • decyzję wydano w oparciu o inną decyzję, która została uchylona.

Wniosek o wznowienie postępowania składa się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca do dnia, w którym strona dowiedziała się okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

Zażalenie

Środkiem odwoławczym służącym od postanowień jest zażalenie. Można żalić się jednak wyłącznie na postanowienia, co do których przepisy kodeksu prawa administracyjnego przewidziały taką możliwość. Na wniesienie zażalenia przysługuje siedem dni od dnia jego ogłoszenia bądź doręczenia. Złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Organ może wstrzymać jego wykonanie w sytuacji, kiedy uzna to za uzasadnione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *